ochrana soukromí

Majster-regál.cz provozuje W.S. Worldwide Shelving GmbH. Zásady ochrany osobních údajů zahrnují pouze informace získané na této webové stránce.

Majster-regál Ochrana

Osobní údaje poskytnuté na webové stránce a online transakce kreditních karet se přenášejí pomocí zabezpečeného serveru. Zavazujeme se nakládat s Vašimi osobními údaji pomocí informační bezpečnosti vysoké kvality. Provádíme patřičné fyzické, elektronické a administrativní kroky, abychom udrželi bezpečnost a přesnost osobních údajů, které sbíráme, včetně omezování počtu osob, které mají fyzický přístup k našim databázovým serverům, jakož i používání elektronických bezpečnostních systémů a ochrany pomocí hesel, které chrání před neoprávněným přístupem.

Naše webová stránka používá na ochranu osobních údajů během přenosu dat šifrovací technologii, jakou je Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje informace z objednávky, jakými jsou jméno a příjmení, adresa, číslo kreditní karty. Naše Centrum péče o zákazníka a obchody také používají soukromou, zabezpečenou síť. Upozorňujeme, že e-mailová adresa není šifrovaná a nepovažuje se za bezpečný způsob přenosu informací o kreditní kartě ..

Majster-regál Ochrana

 

Jaká máte práva?

Dotyčnou osobou je fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, zejména to jsou zaměstnanci a klienti. Takové dotčené osoby, o nichž jsou zpracovávány osobní údaje v našich informačních systémech pro konkrétní vymezené účely disponují právy, které si mohou uplatnit písemně nebo elektronicky u kontaktní osoby provozovatele. Dotyčná osoba jste VY.


Právo na přístup k osobním údajům

t.j. právo získat od kompetentní osoby potvrzení o tom, zda dochází ke zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, která své právo uplatnila, jakož i právo získat přístup k těmto údajům. Jak dotyčná osoba máte nárok na přístup k informacím o: účelech zpracovávání, kategorii dotčených osobních údajů, okruhu příjemců, o době zpracování a uchovávání, o postupu v každém automatickém zpracování, případně o následcích takového zpracování a i. (Čl. 15 Nařízení). Jako provozovatel máme právo použít všechny vhodná opatření k ověření totožnosti dotyčné osoby, která žádá o přístup k údajům, zejména v souvislosti s online službami a identifikátory. Na základě žádosti dotyčné osoby vystaví provozovatel potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje dotyčné osoby, které se jí týkají. Pokud provozovatel tyto údaje zpracovává, vystaví na žádost kopii těchto osobních údajů dotčené osoby. Vystavení první kopie je bezplatné. Za jakékoli další kopie, o které osoba požádá, bude provozovatel účtovat poplatek odpovídající správním nákladům, které mu s vystavením kopie vzniknou. Pokud osoba požádá o informace formou elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádá o jiný způsob.


Právo na opravu

pokud o ní provozovatel eviduje nesprávné osobní údaje. Zároveň má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů. Provozovatel provede opravu, případně doplnění osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co ho dotyčná osoba požádá.

 

Právo na omezení zpracování

lze uplatnit, pokud jak dotyčná osoba napadnete správnost osobních údajů a ostatních náležitostí ve smyslu článku 18, recitálu 67 Nařízení, a to formou dočasného přesunutí vybraných osobních údajů do jiného systému zpracovávání, zamezení přístupu uživatelů k vybraných osobním údajů nebo dočasné odstranění zpracování.

 

Právo na výmaz

"Zapomnění" těch osobních údajů, které se jí / dotčené osoby / týkají. Toto právo dotčené osoby je však vzhledem ke své povaze a závažnosti omezeny stanovením dalších předpokladů, tj provozovatel bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto práva dotyčnou osobou vymaže osobní údaje, pokud je splněn některý z následujících předpokladů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány; b) dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí; c) subjekt údajů odmítá zpracovávání osobních údajů; d) osobní údaje zpracovány nezákonně; e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 16 let.

Dotyčná osoba nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování nezbytné: a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a na informace; b) na splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či ke statistickým účelům, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo e) pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Provozovatel provede výmaz osobních údajů dotčených osob na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí, že žádost dotyčné osoby je opodstatněný.

 

Právo na přenosnost osobních údajů

než dotyčná osoba máte právo, aby osobní údaje, které jste poskytla provozovateli, přenesl dalšímu provozovateli v běžně použitelném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků.

 

Právo namítat

Subjekt údajů má právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace. Může namítnout zpracování jejích osobních údajů na základě a) právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného zájmu provozovatele; b) zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; c) zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Doručenou námitku v přiměřené době posoudíme. V tomto případě nesmíme dále zpracovávat osobní údaje, pokud nepreukážeme nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.

 

Právo podat návrh na zahájení řízení

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že byla porušena její práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Může Vás zajímat...

Účelem zpracování osobních údajů je důvod, pro který provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v informačních systémech na konkrétní určených právních základech. Každé zpracování osobních údajů je založeno na konkrétním právním základě a za konkrétní určeným, oprávněným a výslovně uvedeným účelem. V zájmu zachování transparentnosti a zabezpečení přehlednosti uvedených informací jsou jednotlivé právní základy a účely zpracování osobních údajů uvedené samostatně, v závěru těchto zásad ní, rozdělené podle jednotlivých informačních systémů.

Za účelem maximální ochrany Vašich osobních údajů jsme jako Provozovatel přijaly vhodná personální, organizační i technická opatření. Naším cílem je v co největší míře zabránit, resp. snížit riziko úniku, zneužití, zveřejnění nebo jiného použití Vašich osobních údajů. V případě, že by nastala skutečnost, která pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, jak dotyčná osoba budete neprodleně kontaktována (čl. 34 Nařízení).

V zájmu zachování zásad zpracování osobních údajů, které stanoví Nařízení, jakož i zákon, zejména zásady minimalizace osobních údajů, požadujeme od Vás jako od dotyčné osoby pouze ty osobní údaje, které nezbytnou zákonnou nebo smluvní požadavkem pro naplnění účelu jejich zpracování. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutí těchto povinných údajů nezbytných pro uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

 

Proč zpracováváme Vaše údaje? Co nás na to opravňuje? Jak dlouho takové zpracování trvá? Komu tyto údaje poskytujeme? Sledujeme Vaše chování? ...nebo jinak řečeno:

Účely zpracování, právní základ, kategorie příjemců, doba uchovávání, info o přeshraničním přenosu, kategorie dotčených osob a informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování rozdělené podle jednotlivých informačních systémů:

Vysvětlení pojmů:

Účel zpracování osobních údajů - Proč zpracováváme?

Právní základ - Co nás na to opravňuje?

Kategorie příjemců - Komu tyto údaje poskytujeme?

Přeshraniční přenos os. Údajů - Zasíláme Vaše údaje do zahraničí?

Lhůty pro vymazání os. Údajů - Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Automatizované rozhodování včetně profilování - Sledujeme Vaše chování?

Kategorie osobních údajů - Jaké údaje zpracováváme?

 

EKONOMICKÝ - ÚČETNÍ AGENDA

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zpracování objednávek, došlých faktur a fakturace odběratelům, styk s bankou, vedení pokladny, zajišťování hotovostních příjmů a výdajů, skladové hospodářství, evidence investičního majetku (včetně automatického odpisování) a drobného majetku, vedení jednoduchého / podvojného účetnictví organizace.

Právní základ

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálním fondu a o změně zákona

 č. 286/1992 Zb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 55/2017 Z.z. o státní službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 583/2004 Z. z. finanční nařízení o územní samosprávy a o změně některých zákonů.

Lhůty pro vymazání os. údajů

-          3 roky

Kategorie dotčených osob

fyzické osoby – zaměstnanci provozovatele,

dodavatelé a odběratelé - fyzické osoby, OSVČ

zaměstnanci dodavatelů a odběratelů,

zástupci dodavatelů a odběratelů

Přeshraniční přenos os. Údajů mimo EU se neuskutečňuje. Údaje jsou zasílány provozovateli usazenému v zemi EU.

Přenos do mezinárodní organizace – Neuskutečňuje se

 

EVIDENCE KLIENTY - SMLUVNÍ VZTAHY - KLIENTI FO

Účel zpracování

osobních údajů

V předmětném informačním systéme dochází ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob - klientů při objednávce služeb nebo zboží poskytovaných provozovatelem na základě objednávky (telefonické, e-mailové, přes objednávkový formulář na webu)

Právní základ

Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem založený potvrzenou objednávkou nebo smlouvou v rámci předmětu podnikání provozovatele, povolený Ústavou České republiky, občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem,

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a souvisejícími právními předpisy. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Zpracování osobních údajů Fyzické osoby - zákazníka je nezbytné pro plnění předmětu smluvního vztahu, jehož stranou je dotyčná osoba - zákazník

Lhůty pro vymazání os. údajů (uvedené lhůty jsou po skončení PP)

-          3 roky

Kategorie dotčených osob

fyzické a právnické osoby - klienti

Přeshraniční přenos os. Údajů mimo EU se neuskutečňuje. Údaje jsou zasílány provozovateli

usazenému v zemi EU.

Přenos do mezinárodní organizace - neuskuteční se

 

ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

Účel zpracování osobních

údajů

Provozovatel provozuje e-shop za účelem poskytnutí služeb prodeje zboží konečnému spotřebiteli (maloobchod). Základním předpokladem pro uzavření kupní smlouvy je ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek zaslání objednávky zboží prostřednictvím elektronického formuláře vyplněného ve správné a úplné formě. Zasláním objednávky dotyčná osoba potvrzuje, že se se Všeobecnými obchodními podmínkami seznámila a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Provozovatel po přijetí elektronického formuláře dodá požadované zboží objednateli. Jinak řečeno - účelem zpracování osobních údajů zákazníků e-shopu je dodání zboží a uskutečnění úkonů s koupí spojených (např. Zajištění dodání / doručení zboží, vystavení účetního dokladu apod.)

 

Právní základ

Zpracování osobních údajů zákazníka e-shopu je nezbytné pro plnění předmětu smluvního vztahu (kupní smlouva uzavřena na dálku odesláním objednávky a souhlasem se všeobecnými obchodními podmínkami), jehož stranou je dotyčná osoba - zákazník.

Lhůty pro vymazání os. údajů (uvedené lhůty jsou po skončení PP)

 

Kategorie dotčených osob

Zákazníci internetového obchodu

Přeshraniční přenos os. Údajů mimo EU se neuskutečňuje. Údaje jsou zasílány provozovateli

usazenému v zemi EU.

Přenos do mezinárodní organizace - neuskuteční se

 

REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK NA E-SHOPE

Účel zpracování osobních

údajů

Jako provozovatel e-shopu mám zájem usnadnit Vaše budoucí nakupování. Za tímto účelem byla zavedena na webové stránce možnost registrace. Registrovaný zákazník v případě dalšího nákupu nemusí vyplňovat povinná pole, protože jeho osobními údaji již disponujeme. Za tímto účelem vedeme evidenci registrovaných zákazníků. 

Právní základ

Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Lhůty pro vymazání os. údajů (uvedené lhůty jsou po skončení PP)

5 let, nebo do 30 dnů ode dne odvolání souhlasu.

Kategorie dotčených osob

Registrovaný zákazník

Přeshraniční přenos os. Údajů mimo EU se neuskutečňuje. Údaje jsou zasílány provozovateli

usazenému v zemi EU.

Přenos do mezinárodní organizace - neuskuteční se

 

EVIDENCE REKLAMACÍ

Účel zpracování osobních

údajů

Evidence reklamací za účelem jejich uplatnění a vybavení.

Právní základ

Plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících ze zvláštních právních předpisů zejména:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č.372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů smlouvy uzavřené ve smyslu výše uvedených právních předpisů.

Lhůty pro vymazání os. údajů (uvedené lhůty jsou po skončení PP)

 

Kategorie dotčených osob

Zákazník provozovatele uplatňující své právo na reklamaci

 

Přeshraniční přenos os. Údajů mimo EU se neuskutečňuje. Údaje jsou zasílány provozovateli

usazenému v zemi EU.

Přenos do mezinárodní organizace - neuskuteční se

 

MARKETING

Účel zpracování osobních

                          údajů

Provádění marketingových průzkumů a poskytování informací o provozovateli dotyčné osobě. Jedná se o poskytování informací souvisejících s nabídkou zboží a služeb provozovatele nebo jeho obchodních partnerů, včetně zasílání informací o zvýhodněných nabídkách, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků - formou poštovního / e-mailového / nebo telefonického kontaktování na kontaktní údaje uvedené dotyčnou osobou.

Právní základ

Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Lhůty pro vymazání os. údajů (uvedené lhůty jsou po skončení PP)

 

Kategorie dotčených osob

Fyzická a právnická osoba - zájemce, který projevil zájem o marketingové informace

Přeshraniční přenos os. Údajů mimo EU se neuskutečňuje. Údaje jsou zasílány provozovateli

usazenému v zemi EU.

Přenos do mezinárodní organizace - neuskuteční se

 

HEUREKA - OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA

Účel zpracování osobních

údajů

Účelem zpracování osobních údajů v rámci této agendy je zjištění spokojenosti zákazníků s nákupem prostřednictvím e-shopu. Spokojenost zákazníka s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu "Ověřeno zákazníky", do kterého e-shop zapojen. Ty jsou zasílány pokaždé, když po realizaci nákupu projeví zákazník se zasláním e-mailového dotazníku za účelem zjištění spokojenosti s nákupem souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýzy tržního postavení využívá provozovatel prostředníka, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk; tomu pro tyto účely můžeme na základě souhlasu předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka. Zájmem je získat zpětnou vazbu od reálných zákazníků, abychom mohli naše produkty, dodání a další služby spojené s dodáním objednaného zboží zkvalitnit. Pro provozovatele získáváme výstupy z průzkumu spokojenosti, a to jeho jménem a za podmínek jím stanovených.

Právní základ

Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Lhůty pro vymazání os. údajů (uvedené lhůty jsou po skončení PP)

Zpracováváme pro tento účel osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku v rámci programu "Ověřeno zákazníky" (dále také jako "dotazník") jsou údaje předány zprostředkovateli provozovateli portálu Heureka.sk, který následně odešle jménem provozovatele dotazník spokojenosti a následně:

-        v případě, že doručený dotazník spokojenosti dotyčná osoba vyplní, zprostředkovatel shromáždí pro nás hodnocení nákupu a poskytne nám ho jako anonymní recenzi. E-mail zákazníka je zprostředkovatel povinen ihned po odeslání dotazníku spokojenosti zašifrovat. V případě vyplnění dotazníku zprostředkovatel uchovává Vaše pseudonymizované osobní údaje po dobu čtyř let od vyplnění dotazníku;

-        pokud dotazník spokojenosti zákazník nevyplní, zprostředkovatel osobní údaje uchovává v pseudonymizovanej podobě po dobu 6 měsíců od odeslání dotazníku;

Kategorie dotčených osob

Zákazník e-shopu, který udělil souhlas se zasláním dotazníku

Přeshraniční přenos os. Údajů mimo EU se neuskutečňuje. Údaje jsou zasílány provozovateli

usazenému v zemi EU.

Přenos do mezinárodní organizace - neuskuteční se

 

VERNOSTNÝ PROGRAM

Účel zpracování osobních

údajů

Zpracování osobních údajů zákazníka pro účely vedení věrnostního konta dotyčné osoby a přiznávání příslušných výhod, zvyšování kvality a komplexnosti komunikace s dotyčnou osobou.

Právní základ

Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odovlat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Lhůty pro vymazání os. údajů (uvedené lhůty jsou po skončení PP)

5 let ode dne udělení souhlasu nebo bez zbytečného odkladu po jeho odvolání.

Kategorie dotčených osob

Zákazník zaregistrován do věrnostního programu


Majster-regál Zásady ochrany osobních údajů

Používáme informace získané ze vzájemné komunikace s Vámi a s ostatními zákazníky, jakož i s třetími stranami, abychom dosáhli našeho cíle poskytnout vám výrobky a služby nejvyšší kvality. Jelikož respektujeme Vaše soukromí, zavedli jsme postupy které zajišťují, aby se s Vašimi osobními údaji zacházelo bezpečným, spolehlivým a zodpovědným způsobem. Zveřejnili jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů, abychom vysvětlili způsob získávání informací a volby, které máte při způsobu, jakým jsou informace sbírány a používány.

Jelikož neustále rozvíjíme webovou stránku mistr-regál a využíváme pokroky technologie, abychom vylepšili námi nabízené služby, tak je pravděpodobné, že dojde ke změně těchto Zásad ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu budeme rádi, když si Zásady ochrany osobních údajů budete pravidelně číst, abyste porozuměli aktuálním Zásadám ochrany osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme

Obecně platí, že si můžete mistr-regál webovou stránku prohlížet bez poskytování osobních údajů. Můžeme však od Vás požadovat osobní údaje při několika příležitostech a místech na webové stránce. V některých případech si můžete zvolit neposkytnout osobní informace, avšak pak nebudete mít přístup ke všem částem webové stránky a jejím všem funkcím, cenám a výběru výrobků.

Můžeme shromažďovat následující informace:

  • · jméno a příjmení
  • · kontaktní informace, včetně e-mailové adresy
  • · demografické informace jako PSČ, preference a zájmy
  • · ostatní informace týkající se zákaznického průzkumu a nabídek

Vyčerpávající seznam cookies naleznete v části Seznam shromažďovaných cookies. Z Vašich nákupů a vzájemné komunikace s námi získáváme informace týkající se konkrétních výrobků nebo služeb, které kupujete nebo používáte. Když navštívíte tuto webovou stránku, náš webový server automaticky shromažďuje informace, jako data protokolů, IP adresu, může shromažďovat obecné informace ohledně Vaší polohy. Můžeme použít automaticky shromážděné informace z několika důvodů, jakými jsou například design stránky, sortiment výrobků, zákaznický servis a speciální nabídky.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Potřebujeme uvedené informace, abychom pochopili Vaše potřeby a poskytli Vám lepší služby, zejména z následujících důvodů:

  • · Vnitřní evidence.
  • · Můžeme použít informace pro zlepšení našich výrobků a služeb.
  • · Můžeme pravidelně zasílat nabídkové e-maily o nových výrobcích, speciální nabídky nebo jiné informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat použitím Vámi poskytnuté e-mailové adresy.
  • · Čas od času také můžeme použít informace, abychom Vás informovali za účelem výzkumu trhu. Můžeme Vás kontaktovat e-mailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Můžeme použít informace na přizpůsobení webové stránky dle Vašich zájmů.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich informací. Za účelem zabránění neoprávněného přístupu nebo zveřejnění informací jsme zavedli příslušné fyzické, elektronické a manažerské postupy, abychom ochránili a zajistili informace, které shromažďujeme online.

Ostatní strany, s kterými sdílíme Vaše informace

Poskytovatelé služeb: Můžeme poskytnout informace jiným společnostem, které nám pomáhají přinést Vám výrobky a služby, například můžeme spolupracovat se společností při: (a) řízení databáze zákaznických informací; (b) pomáhání s distribucí e-mailů; (c) pomáhání s přímým marketingem a sběrem dat; (d) poskytování úložiště a analýzy; a (e) poskytování jiných služeb navržených tak, aby nám pomáhali maximalizovat náš obchodní potenciál. Od jiných společností vyžadujeme zachovávat mlčenlivost všech informací, které s nimi sdílíme a používat informace pouze k provedení jejich povinností plynoucích z našich vzájemných dohod.

Jiné společnosti: Můžeme poskytnout informace citlivě zvoleným společnostem, když věříme, že jejich výrobky nebo služby mohou být pro Vás zajímavé.

Obchodní změny: Můžeme přesunout nebo sdílet kopii Vašich osobních údajů v případě, že mistr-regál nebo jedno z jejich vlastnictví, poboček nebo dceřiných společností prochází obchodní změnou, jakou je například fúze, převzetí jinou společností nebo prodej části aktiv. Formou e-mailu nebo zvýrazněného upozornění na naší webové stránce Vás budeme informovat ještě před změnou vlastnictví nebo kontroly nad Vašimi osobními údaji, pokud se Vaše osobní údaje použijí v rozporu s uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů. Nicméně uvedené Zásady ochrany osobních údajů žádným způsobem nezasahují do možnosti mistr-regál přesunout celý podnik nebo část svých aktiv na pobočku nebo nezávislou třetí stranu, kdykoliv, bez jakýchkoliv omezení.

Majster-regál si vyhrazuje právo přesunout nebo sdílet kopii osobních údajů shromážděných pomocí svých webových stránek kupujícímu části podniku týkajících se daných informací.

Soulad s legislativou: Můžeme poskytnout přístup k informacím, když jsme o to právně požádány, spolupracovat při policejním vyšetřování nebo při jiných soudních řízeních, chránit před zneužitím nebo neoprávněným použitím naší webové stránky, omezit naši právní odpovědnost a chránit naše práva nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost návštěvníků webové stránky nebo veřejnosti.

Majster-regál spolupracuje s reklamními společnostmi při umísťování reklamy na webových stránkách provozovatele. Tyto reklamní společnosti sbírají anonymní informace o Vašich návštěvách na naší webové stránce. Tyto technologie zahrnují použití cookies třetích stran, které jim pomáhají při vývoji personalizované reklamy tak, aby přímo souvisela s nabídkami, které by mohly být pro Vás zajímavé. Můžete si zvolit ukončení této služby, kterou máme s naším reklamním partnerem. Také můžeme použít Mistr-regál cookies, abychom Vám poskytli podobný rozšířený online marketing, který se zakládá na Vašich zájmech a preferencích. Také si můžete zvolit ukončení poskytování těchto rozšířených online marketingových reklam.

Cookies, webové majáky a Jak je používáme

Cookie je malý soubor, který žádá o souhlas s jeho umístěním na pevný disk počítače. Po odsouhlasení se soubor uloží. Cookie pomáhá při analýze webového provozu nebo Vám dá vědět, když navštívíte konkrétní stránku. Cookie umožňuje webové aplikaci odpovědět na Vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit svůj provoz Vašim potřebám a věcem, které se Vám líbí nebo nelíbí a to shromažďováním a zapamatováním si informací o Vašich preferencích.

Používáme Traffic Log cookies (Cookies Záznam komunikace), abychom identifikovali, které stránky se používají. Pomáhají nám při analýze údajů o provozu webové stránky a pomáhají zlepšit naši webovou stránku, abychom ji přizpůsobili potřebám zákazníka. Tyto informace používáme pouze pro účely statistických analýz a pak se údaje ze systému odstraní.

Celkově nám cookies pomáhají poskytovat lepší webovou stránku tím, že nám umožní monitorovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Cookie nám žádným způsobem neposkytuje přístup k Vašemu počítači nebo k jakýmkoli informacím o Vás, kromě údajů, o které se s námi sami podělíte. Můžete si vybrat zda cookies akceptujete nebo odmítnete. Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies a nebo vždy můžete změnit nastavení prohlížeče tak, abyste odmítli cookies. Tím však můžete přijít o plné výhody webové stránky.

"Webový maják" nebo "pixelová značka" nebo "čisté gif" představují typické jedno-pixelové obrázky, používané k přenosu informací z vašeho počítače nebo mobilního zařízení do webové stránky.

Používáme cookies a webové majáky, abychom sledovali to, co máte ve Vašich nákupních košících a zapamatovali si Vás, když se vrátíte na webovou stránku. Používáme je na identifikaci stránek, na které kliknete během návštěvy na naší stránce a na název webové stránky, kterou jste navštívili hned před kliknutím na webovou stránku mistr-regál. Tyto informace používáme ke zlepšení návrhu stránky, sortimentu výrobků, služeb zákazníků a speciálních nabídek. Můžete samozřejmě vypnout cookies a webové majáky ve Vašem počítači a to změnou preferencí nebo voleb v nabídce Vašeho prohlížeče. Je však možné, že některé části naší webové stránky nebudou správně fungovat, pokud cookies vypnete. Také můžeme používat webové majáky nebo jiné technologie, které pomáhají při sledování zda naše komunikace Vás zasáhla, abychom měřili její efektivitu nebo na sbírání některých ne-osobních údajů o Vašem počítači, zařízení nebo prohlížeči, abychom mohli používat lepší řešení pro budoucí komunikace s vámi.

S třetími stranami můžeme uzavřít smlouvy o možnosti používat cookies a webové majáky a sbírat informace našim jménem nebo poskytovat služby, jakými jsou zpracování kreditních karet, přeprava, reklamní služby nebo datový management. Nazýváme je našimi partnery v oblasti služeb zákazníkům. Tyto třetí strany mají smluvně zakázáno sdílet informace s jinými stranami než s námi, nebo jinými partnery v oblasti služeb zákazníkům.

Seznam shromažďovaných Cookies

Následující tabulka zobrazuje seznam cookies, které sbíráme a informace, které ukládají..

Název COOKIEPopis COOKIE
CART Spojení s Vaším nákupním košíkem.
CATEGORY_INFO Umožňuje stránkám jejich rychlejší zobrazení.
COMPARE Položky, které máte v seznamu Srovnání výrobků.
CUSTOMER Zašifrovaná verze Vašeho zákaznického ID.
CUSTOMER_AUTH Indikátor, zda jste přihlášeni v obchodě.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verze zákaznické skupiny, ke které patříte.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ukládá Vaše ID zákaznického segmentu.
EXTERNAL_NO_CACHE Značka zobrazující, zda je caching zapnuté nebo vypnuté.
FRONTEND Vaše ID relace na serveru.
GUEST-VIEW Umožňuje hostům editovat jejich objednávky.
LAST_CATEGORY Poslední kategorie, kterou jste navštívili.
LAST_PRODUCT Poslední výrobek, na který jste se dívali.
NEWMESSAGE Ukazuje, zda byla přijata nová zpráva.
NO_CACHE Zobrazuje, zda je umožněno používat cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Internetový odkaz na informaci o Vašem nákupním košíku a zobrazení historie, pokud jste o to požádali stránku.
RECENTLYCOMPARED Položky, které jste nedávno porovnávali.
STF Informace o výrobcích, které jste e-mailem poslali kamarádovi.
STORE Zobrazení obchodu nebo jazyka, který jste si zvolili.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Ukazuje, zda zákazník povolil cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Výrobky, na které jste se nedávno dívali.
WISHLIST Šifrovaný seznam výrobků přidaných k Vašemu seznamu přání.
WISHLIST_CNT Počet položek ve Vašem seznamu přání.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

On-line registrace účtu

Nakupování bude rychlejší a snadnější, pokud se na webové stránce mistr-regál zaregistrujete. Jako registrovaný zákazník zadáte adresu pro doručení a fakturační údaje pouze jednou. Údaje budou na stránce bezpečně uloženy pro budoucí použití. Použitím jména a hesla, které si sami vyberete, máte možnost se přihlásit k účtu kdykoli a odstranit nebo změnit informace. Pokud používáte veřejný počítač, doporučujeme, abyste se po ukončení nákupu odhlásili. Vaše informace jsou u nás uloženy, ale nebudou přístupné nikomu jinému, kdo daný počítač bude používat.

E-maily

Budeme Vám zasílat propagační e-maily, pouze pokud jste nás o jejich zasílání požádali. Pokud je nechcete mít zasílané z mistr-regál nebo jeho poboček, klikněte na odkaz "Odhlásit" v dolní části kteréhokoli e-mailu, který jsme Vám poslali. Prosíme o tři pracovní dny ode dne Vašeho požadavku na dokončení odhlášení, neboť některé naše propagační aktivity již mohly být zpracovány před zadáním Vašeho požadavku.

Souhlas

Používáním naší stránky souhlasíte se zásadami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Otázky pro majster-regál?

Kontaktujte nás